Tema
Debat

Høringssvar

F&P er ofte høringspart og behandler henvendelser fra myndigheder og andre organisationer.​

Dato

Titel

17.03.2023

Vejledende udtalelse om fortjenstmargen for livsforsikringsselskaber, der driver både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed (SUL)

17.03.2023

Ny hovedbekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

10.02.2023

A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age

31.01.2023

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

22.11.2022

Takster for administration i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen

14.00.2022

Udkast til vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering
herom af Erhvervsstyrelsen

27.10.2022

Udkast til bekendtgørelser om krav m.v. til digitale standard bogføringssystemer

26.10.2022

Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret

18.10.2022

EU-Kommissionens forslag til nyt Produkt Ansvars Direktiv (PLD)

13.10.2022

Kommissionens forslag til direktiv om Adapting Non-Contractual Civil Liability Rules to Arti-ficial Intelligence (AI Liability Act)

04.10.2022

EU-Kommissionens forslag til en Cyber Resilience Act

26.09.2022

Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om en børne- og ungeydelse, pensionsbeskatningsloven og selskabsskatteloven

14.09.2022

Forslag til lov om forsikringsvirksomhed

12.09.2022

Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om boligforhold (loft over huslejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset) m.v.

01.09.2022

Fire styresignaler om momsfritagelsen for investeringsforeninger

29.08.2022

Lov om ændring af færdselsloven (Indførelse af ledsaget rutinekørsel som led i ny køreuddannelse)

19.08.2022

Udkast til forslag til lov om lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer og fastholdelse af loft over investorfradraget

18.08.2022

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om syn og godkendelse af køretøjer - WZ 2022-250198

18.08.2022

Lovforslag om gennemførelse af Ansvarsudvalgets anbefalinger samt ændring af reglerne
om egnethed og hæderlighed

16.08.2022

Lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, lov om betalingskonti, hvidvaskloven og forskellige andre love (del 1+2)

01.08.2022

Reply to hearing on the review of the PSD2 and on open
finance

04.07.2022

Targeted consultation on open finance framework and data sharing in the financial sector

31.05.2022

F&P og Forbrugerrådet Tænk - bekendtgørelser vedr. tørkeordningen

24.05.2022

Kommissionens forslag til direktiv om ændring af direktiv 2011/83/EU fsva. aftaler om finansielle tjenesteydelser indgået ved fjernsalg

16.05.2022

Udkast til ny anmeldebekendtgørelsen

10.05.2022

Finanstilsynets vejledende udtalelse om digitale selvbetjeningsløsninger og information til kunder under udbetaling

21.03.2022

Lovforslag om afskaffelse af ægtefællemodregning

02.03.2022

Statslig finansiering af covid-19 vaccinationsskader

01.03.2022

Lovforslag om samfundsbidrag fra den finansielle sektor

28.02.2022

Ændring af bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning

11.02.2022

Høringssvar vedr. "Public consultation on strengthening the quality of corporate reporting and its enforcement"

Bilag: Public consultation on strengthening the quality of corporate reporting and its enforcement

09.02.2022

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om skifte af dødsboer

03.02.2022

Ændring af regler om regulering og forrentning af erstatninger efter KEL

14.12.2021

Forlængelse af midlertidig ordning om ret til at få fratrukket merindtægt som følge af arbejde relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v.

07.12.2021

Forslaget til etablering af et fælleseuropæisk adgangspunkt (European Single Access Point - ESAP)

25.11.2021

Takster for administration i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen

16.11.2021

Skatteindberetninger m.v. - ændring af bekendtgørelse

15.11.2021

Udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed lov om kapitalmarkeder og lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love

04.11.2021

Udkast til vejledning til whistleblowerloven

19.10.2021

Vejen mod det digitale årti

07.10.2021

Kommentarer til EU-kommissionens anbefalinger på Solvens ll

27.09.2021

Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald - indførelse af en tørkeskadeordning

14.09.2021

Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven m.v.

06.09.2021

EU Kommissionens oplæg om udvidelse af Taksonomien for miljømæssigt bæredygtige aktiviteter

06.09.2021

EU Kommissionens oplæg om en Taksonomien for socialt bæredygtige aktiviteter

01.09.2021

Bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge og ulykkesvirksomhed

25.08.2021

Input til grund- og nærhedsnotat om EU Kommissionens opdaterede strategi vedr. bæredygtig finansiering

18.08.2021

Udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed m.m.

28.06.2021

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører

07.06.2021

Datatilsynets vejledning om overførsel af data til tredjelande

12.05.2021

EU-specialudvalgshøring om Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

10.05.2021

Udkast til Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD

07.05.2021

Udkast til bekendtgørelse om undersøgelser foretaget af forsikringsselskaber

05.05.2021

Udkast til revideret kompetencekravsbekendtgørelse

28.04.2021

EIOPA - Open Insurance

26.04.2021

Bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden

21.04.2021

Udkast til ændret bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven.

24.03.2021

Forslag til Lov om beskyttelse af whistleblowere

12.03.2021

Betænkning om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder

04.03.2021

Bedre ressourceforløb

03.03.2021

Forslag til lov om velfærdsaftaler

04.02.2021

Bekendtgørelser om Digitaliseringsstyrelsens behandling af persondata i Digital Post for offentlige afsendere og juridiske enheder 

03.02.2021

Direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen og om ophævelse af direktiv

18.01.2021

Ændring af færdselsloven (vanvidskørsel)

12.01.2021

Comments to the consultation document “ON the ad Personam Mandate”

08.01.2021

Aldersgrænsen for erhvervelse af kørekort til stor knallert

06.01.2021

Lov om ændring af FIL - del II af samlelovforslag

21.12.2020

IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting, the Danish EFRAG-mandate

21.12.2020

Det Europæiske Databeskyttelsesråd vedrørende anbefalinger om supplerende foranstaltninger ved overførsel af persondata til tredjelande

09.12.2020

EU-initiativer om bæredygtig god selskabsledelse og nødvendig omhu (due diligence)

26.11.2020

Ændringer af bl.a. lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

24.11.2020

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om hittegods

20.11.2020

Takster for administration af arbejdsulykkessager i AES og AST 2021

18.11.2020

Forslag til lov om ret til Tidlig Pension

08.10.2020

Digital Finance Strategy

07.10.2020

Digital Operationel Resilience Act - DORA

01.10.2020

Ændring af lov om erstatningsansvar

24.09.2020

 

Ændringsbekendtgørelse til regnskabsbekendtgørelsen

10.09.2020

 

21.08.2020

Forsikring & Pensions bemærkninger til Finanstilsynets præhøring af bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed

Skatteministeriets lovudkast om indsats mod vanvidskørsel

19.08.2020

Forsøg med selvkørende enheder m.v. - bemærkninger til forslag til lov om ændring af færdselsloven

19.08.2020

Bekendtgørelse om grundlagsrente for livsforsikringsselskaber

13.08.2020

Lovforslag om ændring af revisorloven​

07.08.2020

Rapporten om anbefalinger til fastlæggelse af kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder for kreditinstitutter m.fl.

03.07.2020

Udkast til lov om ændring af lov om Digital Post fra offentlige afsendere

12.05.2020

EU-specialudvalget for den finansielle sektor

06.05.2020

Revideret  kompetencekravsbekendtgørelse

Bilag - FA's høringssvar til IDD-bekendtgørelse

30.04.2020

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger

30.03.2020

Udkast til bekendtgørelse om forsikringsformidlere, genforsikringsformidlere og accessoriske forsikringsformidleres ansvarsforsikring m.v.

30.03.2020

Forslag til lov om Seniorpensionsenheden

18.03.2020

Lovforslag om udmøntning af den boligpolitiske aftale

04.03.2020

White paper on artificial intelligence

04.03.2020

A European strategy for data

04.03.2020

Shaping Europe's digital future

12.02.2020

Udkast til forslag om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatningsansvar

Bilag - Uddybende kommentarer vedr. dødelighedsgrundlaget

11.02.2020

Diskussionsoplæg fra Finanstilsynet om Fintech

06.02.2020

Vedr. EU kommissionens høring angående modstandsdygtighed over for cyberangreb

Response regarding the EU Commissions consultation on cyber resilience

31.01.2020

Forslag til lov om ændring af lov om luftfart - tilpasning af nationale regler som følge af harmonisering af droneområdet

16.01.2020

Lovforslag om håndhævelse af P2B-forordningen og afrapportering på dataetisk politik

05.12.2019

Forslag om ændring af lov om luftfart (Implementering af dronedirektiverne)

27.11.2019

Bekendtgørelse om klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser

25.11.2019 Forslag til lov om seniorpension
25.11.2019 Bekendtgørelse og vejledning om indberetning af årsrapporter m.v. til Erhvervsstyrelsen
19.11.2019 Lovforslag om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet - anden del
18.11.2019 Takstbekendtgørelserne 2020
01.11.2019 Udkast til ændring af bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder
31.10.2019 Udkast til bekendtgørelse om registrering af aktiver i livsforsikringsselskaber
23.10.2019 Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer m.v.
25.09.2019 Lovforslag om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet
20.09.2019 Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører
10.09.2019 Forslag til lov om forhøjelse af fradragsbeløb og skattefri seniorpræmie
21.08.2019 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven m.v.
19.08.2019 Udkast til vejledning om aktindsigt m.v. efter Sundhedsloven
03.06.2019 Bekendtgørelse om tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste
21.05.2019 Arbejdsskade – finansiering af AES og AST
03.05.2019 Udkast til styresignal om definition af begrebet investeringsforeninger
04.04.2019 Bekendtgørelse om kommuners køb af oversvømmelsestruede grunde
19.03.2019 Bekendtgørelse om den risikofrie rente, VA og MA for gruppe 1-forsikringsselskaber
19.02.2019 ASL-lovforslag
13.02.2019 Forslag til lov om ændring af sygedagpenge m.fl.
11.02.2019 Ny lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)
01.02.2019 Driftsplanbekendtgørelsen
30.01.2019 Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed
22.01.2019 Forslag til lov om ændring af lov om ATP og forskellige andre love (Indførelse af obligatorisk opsparing)
17.12.2018 Ændring af lov om almene boliger m.v.
07.12.2018 DFIM - Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer m.v.
06.12.2018 Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer m.v.
05.12.2018 Vejledning om opgørelse af forsikringsforpligtelser under Solvens II
30.11.2018 Udkast til forslag om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Aktionærrettighedsdirektivet)
28.11.2018 Bekendtgørelser til Lov om Firmapensionskasser
26.11.2019 Udkast til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet
26.11.2018 Udkast til bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2019 på arbejdsskadeområdet
21.11.2018 Udkast til ændret bekendtgørelse om ansvarsforsikring af speedbåde m.m.
12.11.2018 Udkast til bekendtgørelse om klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser
07.11.2018 Lovforslag om udveksling af informationer mellem Udbetaling Danmark og pensionsinstitutter
07.11.2018 DFIM - Udkast til bekendtgørelser om forsøgsordninger for motoriseret løbehjul, selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard
07.11.2018 Udkast til bekendtgørelser om forsøgsordninger for motoriseret løbehjul, selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard
02.11.2018 Udkast til ændring af bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordning
23.10.2018 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven
01.10.2018

Bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Udkast til bidragsbekendtgørelse

01.10.2018 Ændringsbekendtgørelse og vejledning til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
28.09.2018 Huseftersynsordningen - Uddybende bemærkninger til betalingsmodellen for ejerskifteforsikringer
20.09.2018 Underretningspligt for forsikringsselskaber til offentlig myndighed - B115
20.09.2018 Forsikring & Pensions høringssvar til udkast til forslag om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
15.08.2018 Forsikring & Pensions høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
13.08.2018 Udkast til lov om firmapensionskasser
13.06.2018 Høringssvar - forslag til revision af motorforsikringsdirektivet
30.04.2018 Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for speedbåde 
19.04.2018 Bekendtgørelser - Helbredsoplysninger - aktindsigt m.v.
17.04.2018 Bekendtgørelser vedrørende stormflod, oversvømmelse og stormfald
06.04.2018 Lovforslag om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang
23.03.2018 Bemærkninger til lovforslagsudkast om ændring af selskabsskatteloven m.fl.
16.03.2018 Bekendtgørelse om følsomhedsanalyser
15.03.2018 Ændring af ligningsloven m.fl.
08.03.2018 Udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs
28.02.2018 Vejledning om alternative investeringer
20.02.2018 Bekendtgørelse om trafikofficials, race marshalls og visse myndighedspersoners regulering af færdslen
20.02.2018
19.02.2018 Ny bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer med tilhørende vejledning
08.02.2018 Forslag til bekendtgørelse om finansielle rådgiveres, investeringsrådgiveres og boligkreditformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler
15.01.2018
Udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven
05.01.2018
05.01.2018 Udkast til bekendtgørelse om IDD-kompetencekrav
21.12.2017 Nødvendigheden af en reform af arbejdsskadesystemet -henvendelse til beskæftigelsesministeren
07.12.2017
24.11.2017 Udkast til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og søloven - skærpede regler for sejlads med speedbåde, vandscootere og lign. og justering af den årlige afgift for mindre erhvervsfartøjer
23.11.2017
23.11.2017
23.11.2017 Bekendtgørelse om kontributionsprincippet
17.11.2017 Ny vejledning om ansvarlige investeringer
17.11.2017 Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2018
13.11.2017 Bekendtgørelse om erstatning til søfarende for tab af ejendele ved forlis eller andet havari
13.11.2017 Udkast til bekendtgørelse om forsikringsformidleres-, genforsikringsformidleres og accessoriske forsikringsformidleres
08.11.2017 Bekendtgørelse om politisk eksponerede personer
01.11.2017 Ændring af bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder
24.10.2017  Udkast til forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald
20.10.2017 Udkast til bekendtgørelse om retshjælpsforsikring for gruppe 1-forsikringsselskaber
12.10.2017 Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester
11.10.2017 Udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
11.10.2017 Bekendtgørelse om værdiansættelse af aktiver og passiver m.m.
10.10.2017 Udkast til bekendtgørelser om opgørelse af SCR ved standardformlen og IM
10.10.2017 Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, MA og VA for Gruppe 1-selskaber
09.10.2017 Ændringer til informationsbekendtgørelsen - Solvens II
09.10.2017 Ændringer til informationsbekendtgørelsen - Solvens II
06.10.2017 Udkast til bekendtgørelse om koncernsolvens samt interne koncerntransaktioner
02.10.2017 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder
21.09.2017 Forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap
08.09.2017 Udkast til Vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger
08.09.2017 Justering af aldersopsparing m.m.
14.08.2017 Databeskyttelsesloven
10.08.2017 Udkast til forslag til ny skatteindberetningslov
10.08.2017 Udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven
09.08.2017 Udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love
09.08.2017 Udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven
04.08.2017 Korrektion af fejlagtige indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger
04.08.2017
03.07.2017 Diskussionspapir om fit og proper - Finanstilsynets diskussionspapir om ”Fit & proper-reglerne i gode tider”
29.06.2017 Udkast til delegeret forordning vedr. Solvens II
15.06.2017 Bekendtgørelse om ansvarsforsikring m.v.
22.05.2017 Ændringsforslag til EMIR forordningen
15.05.2017 Skift af risikoprofil i livsforsikringsselskabernes markedsrenteprodukter
13.05.2017 Registrerede alternative behandlere og manipulationsbehandling
09.05.2017 Ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)
26.04.2017 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber
25.04.2017 Ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder
21.04.2017 Autorisationsområdet - (obligatorisk oplysning om medlemskab af garantiordning)
19.04.2017 Gode pensioner med kontrolleret risiko - pensionsprodukter som følger med tiden
07.04.2017 Forslag til Lov om ændring af lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere
03.04.2017 En række bekendtgørelser ifm. ændring af FIL's koncernbegreb
15.03.2017 Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for registrerede alternative behandlere
07.03.2017 Den samlede udvalgsrapport
07.03.2017 Forsikringsbranchens erfaringer med huseftersynsordningen
22.02.2017 Udkast til forslag til love om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling
02.02.2017 Evaluering af revision af huseftersynsordningen
25.01.2017 Indførelse af European Services e-Card
16.01.2017 Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område
16.01.2017 Udkast til forslag til lov om kapitalmarkeder og udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere m.v.
23.12.2016
21.12.2016
06.12.2016 Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar
02.12.2016 Forslag til lov om ændring af lov om garantifond for skadesforsikringsselskaber
28.11.2016 Forslag til lov om ændring af færdselsloven
28.11.2016 Kontributionsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om kontribution
28.11.2016 Anmeldelsesbekendtgørelsen
24.11.2016 Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2016
21.11.2016 Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde
17.11.2016 Nye regler for fritidssejlerområdet
15.11.2016 Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder
11.11.2016 Finanstilsynets undersøgelse om information og rådgivning om pensionsforhold ved jobskifte
11.11.2016 Omvalgsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af forsikringstagers produkt ved omvalg
14.10.2016 Modernisering af planloven
10.10.2016 Forsøgsordning med kørekort til 17-årige
07.10.2016 Forslag til lov om ændring af lov om social service
28.09.2016 Anbefalinger for aktivt Ejerskab
27.09.2016 Ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler
26.09.2016 Bekendtgørelse om grundkursus for bestyrelsesmedlemmer
22.09.2016 Lov om ændring af arbejdsmiljøloven og lov om arbejdsskadesikring
20.09.2016 Manuel behandling og obligatorisk ansvarsforsikring
19.09.2016 Forslag om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen
24.08.2016 Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme
22.08.2016 Forslag til lov om markedsføring
15.08.2016 Forslag til samlelovforslag
29.07.2016 Forslag om Danmarks ratifikation af Parisaftalen
04.07.2016 Forslag om støtteordning
29.06.2016 Retsplejerådets nye betænkning om øget adgang til syn og skøn og eksperterklæringer
31.05.2016 Ændring af bekendtgørelse om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde
10.05.2016 Ændring af bekendtgørelsen om byggeskadeforsikring
04.05.2016 Ændring af bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen (reelle ejere)
28.04.2016 Ændringsforslag til lov om ændring af lov om luftfart (droner)
07.03.2016 FAL § 3a - forbud mod brug af familiehistorie
04.03.2016 Bekendtgørelse og vejledning om klageansvarlige m.v.
17.02.2016 Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
08.02.2016 Bekendtgørelse om anmeldelse af teknisk grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed (anmeldelsesbekendtgørelsen)
15.01.2016 Lovforslag, der udmønter overførsel af opgaver fra Arbejdsskadestyrelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring m.v.
13.01.2016 Lovforslag om beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger
12.01.2016 Forslag til lov om ændring af lov om luftfart (ny dronelov)
06.01.2016 Aktiviteter i det ydre rum
19.12.2015 Lovforslag om kapitalmarkeder og ændringer af FIL og VPHL
07.12.2015 Livsforsikringsselskabers SUL-virksomhed
04.12.2015  Ledelsesbekendtgørelse - udkast til ledelsesbekendtgørelse
24.11.2015  Forslag til lov om ændring af søloven m.fl.
23.11.2015  Byggeloven
17.11.2015  Udkast til lov om ændring af selskabsloven m.v. (registrering af reelle ejere)
07.11.2018 Lovforslag om udveksling af informationer mellem Udbetaling Danmark og pensionsinstitutter
19.10.2015  Lovforslag om ændring af Lov om social pension - (regulering af folkepensionsalder)
15.10.2015 Maksimal beregningsrente PBL § 2, stk. 2
05.10.2015 Lovforslag om Finanstilsynets bemyndigelse til at etablere prisportaler
02.10.2015 Comments on EIOPA’s Consultation on the creation of a Standardised Pan-European Personal Pension product
20.08.2015 Registering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser
12.08.2015
10.08.2015 Bekendtgørelse om oplysningspligt i patienterstatningssager
19.05.2015 Tværministeriel rapport om fremtidens regulering af civile droner
13.04.2015 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge m.fl.
30.03.2015 Erfaringer med en-akslede køretøjer forud for fastsættelse af endelige regler
27.03.2015 Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapport
20.03.2015 Bygningsreglement BR15
04.03.2015 Lov om rejsegarantifond - udkast til ændringsforslag til ændring af lov om rejsegarantifond
25.02.2015 Lovforslag om nyt refusionssystem
20.02.2015 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
23.01.2015 Comments on Consultation Paper on the proposal for Guidelines on product oversight & governance arrangements by insurance undertakings 
16.01.2015 Udkast til lov om ændring af Lov om Udbetaling Danmark m.fl.
15.01.2015
14.01.2015 Udkast til bekendtgørelse om huseftersynsordningen
08.01.2015 Bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning
08.01.2015 Vejledning om variabel løn
06.01.2015 Udkast til god skik bekendtgørelse med vejledning

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.