Tema
Debat

Alternative investeringer udgør en stigende andel af pensionsselskabernes investeringer

Pensionsselskaberne investerer i stigende grad i alternative aktiver som fx infrastruktur og ejendomme. Det skyldes, at alternative investeringer ofte er mere kursstabile end børsnoterede aktier samtidig med, at de giver et større afkast sammenlignet med traditionelle investeringer i obligationer.

 

Forsikring & Pensions opfattelse er, at kunderne opnår bedre pensioner ved, at en del af pensionsformuen placeres i alternative aktiver, og at selskabernes ledelser er godt klædt på til at håndtere de særlige risici, der følger med denne type investeringer. Forsikring & Pension arbejder for at sikre fortsat gode investeringsbetingelser for pensionsopsparerne.

Nyhed


24. nov. 2020

Kan værdien af alternative investeringer opgøres mere ensartet?

Alternative investeringer – unoterede aktiver - giver høje, stabile afkast og udgør en stadig større del af pensionsbranchens investeringer. Der er ikke entydige regler for, hvordan værdien opgøres, og hvornår den evt. bør justeres. En arbejdsgruppe i Forsikring & Pension kigger på, om der kan skabes mere ensartede retningslinjer og øget transparens.

Ofte stillede spørgsmål


 • Hvad er alternative investeringer?

  Der findes ikke en klar definition på, hvad alternative investeringer omfatter. Betegnelsen benyttes ofte om investeringer i fx infrastruktur eller ejendomme. Pensionsselskaberne investerer i stigende grad i alternative aktiver, fordi de ofte giver et højere forventet afkast sammenlignet med mere traditionelle investeringer som stats- og realkreditobligationer, og samtidig er de typisk mindre kursfølsomme end fx børsnoterede aktier.

 • Er det sikkert at investere i alternative aktiver?

  Pensionsselskabers investeringer i alternative aktiver er underlagt skrappe krav idet de – i lighed med alle øvrige investeringer - er omfattet af de såkaldte prudent person principle-regler, der er en del af de fælles-europæiske regler for forsikringsselskabers solvens, ledelse mv. dvs. Solvens II-reglerne.

   

  Alternative investeringer i fx infrastruktur er desuden typisk karakteriseret ved forudsigelige og stabile cash flows, og derfor er disse investeringer ofte mindre følsomme over for konjunktursvingninger end investeringer i børsnoterede aktier. Til gengæld er investeringerne bundet i en længere årrække og kan være vanskelige at skille sig af med med kort varsel. Det harmonerer dog godt med pensionsselskabernes langsigtede investeringsstrategier og betragtes derfor ikke som uhensigtsmæssigt for branchen.

   

 • Hvor meget investerer danske pensionsselskaber i alternative aktiver?

  I følge Finanstilsynets 2017-tal for pensionsbranchens investeringer i alternative aktiver udgjorde de lige knap 10 procent af pensionsbranchens investeringer. Investeringerne var fordelt med 3 procent i private equity, 3,4 procent i kreditter til erhvervsliv, 2,2 procent i infrastrukturaktiver, 0,4 procent i jordbrug samt 0,4 procent i hedgefonde.

 • Hvilke egenskaber har alternative aktiver?

  Alternative aktiver er typisk langsigtede investeringer, hvilket vil sige, at der i den planlagte investeringsperiode vil være begrænset mulighed for at disponere over de midler, der er bundet i den pågældende investering. For et pensionsselskab kan en sådan langsigtet binding være fordelagtig, når den ledsages af et højere afkast sammenlignet med afkastet af mere likvide aktiver, idet pensionsudbetalinger i hovedsagen ligger langt ude i fremtiden og samtidig er nemme at forudsige.

   

  Køb og salg af alternative aktiver er typisk en langsommelig og omkostningsfuld proces. Det skyldes, at alternative aktiver ikke er børsnoterede og, at der sjældent er tale om standardiserede aktiver. Det sidste indebærer, at køber og sælger er nødt til at gennemføre omfattende undersøgelser af selve aktivet samt det aftalegrundlag, der ligger til grund for aktivet. Ligeledes kan det tage lang tid at udforme et juridisk grundlag for en handel, og disse forhold medvirker til at drive afkastkravet til alternative aktiver op.

   

  Alternative aktiver dækker over mange forskellige former for aktiver, som hver især er behæftet med særlige risici. Pensionsselskaber tilstræber derfor også i alternative investeringer at sprede deres investeringer ud, så der ikke opstår stor afhængighed af én bestemt type af alternative aktiver eller af en økonomisk udvikling i bestemte lande, sektorer eller regioner.

   

 • Hvilket afkast har alternative aktiver bidraget med?

  Der udarbejdes ikke løbende statistik over alternative aktiver, hvilket bl.a. skyldes, at der ikke findes en vedtagen afgrænsning af, hvad alternative aktiver er. Det er derfor vanskeligt at vurdere, om pensionsbranchens investeringer i alternative aktiver giver de forventede resultater.

   

  Gennem en årrække har en række pensionsselskaber imidlertid givet information om deres alternative aktiver. På trods af begrænsede mængder data som gør, at konklusioner skal drages med betydelige forbehold, så indikerer de tilgængelige tal to ting:

   

  - Afkastet af alternative aktiver overstiger afkastet af obligationer

  - Afkastet af alternative aktiver er mere stabilt end afkastet af børsnoterede danske og udenlandske aktier.

Kontakt


Klima, Solvens og Skat

Henrik Munck

Chefkonsulent
+45 41 91 90 73
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.