Tema
Debat

Digitalisering: Samfundsværdi, konkurrencekraft og ansvarlighed

Den digitale og teknologiske udvikling skaber store forandringer i måden, vi lever vores liv på. Samfundet bliver konstant mere datadrevet, og udviklingen er langt fra toppet. Den digitale udvikling giver også mange flere muligheder for nye og forbedrede forsikrings- og pensionsprodukter til gavn for forbrugere og erhvervsliv.

 

Danmarks evne til at udnytte digitaliseringen en konkurrencefaktor i en global verden – og dermed også en vigtig nøgle til at bevare og udvikle vores danske velfærdssamfund.

 

Vi har i Danmark tradition for, at erhvervslivet tager ansvar for den enkelte dansker og for vores samfund. Overskuddet til at tage det ansvar kommer gennem vores konkurrenceevne. Derfor er det vigtigt, at vi beskytter og sikrer vores digitale konkurrenceevne - i forhold til en global verden, men også i forhold til de øvrige lande i EU.

 

Derfor har F&P fokus på at bidrage til digitale rammevilkår, som styrker konkurrenceevnen og sikrer, at love og regler ikke bliver unødige barrierer, men understøtter digitalisering, der skaber værdi for erhvervsliv og forbrugere.

 

Du kan læse mere om F&P’s forslag til at understøtte en stærk og ansvarlig digital fremtid i vores digitaliseringspolitiske udspil

 

Digital sammenhæng
I takt med at alle aspekter i vores samfund i stigende grad digitaliseres, vokser behovet for bedre digital sammenhæng. Sammenhæng er en forudsætning for at levere en optimal service til borgerne.

 

Muligheden for i højere grad at kunne udveksle oplysninger digitalt mellem myndigheder og private aktører, gør det nemmere at sikre borgerne en hurtig og effektiv sagsbehandling. Samtidig kan nye typer data anvendes til at udvikle nye produkter og sikre bedre forebyggelse af fx klimaskader.

 

Danmark har generelt en høj modenhed i anvendelsen af åbne data. Det betyder, at vi har et rigtig godt udgangspunkt for den videre digitalisering. Men skal vi fortsat øge effektiviteten og høste gevinsterne ved bedre dataanvendelse, er vi som samfund nødt til at se på, hvordan vi understøtter samspillet mellem den offentlige og den private sektor endnu bedre.

 

 

Dataetik
Hvis vi skal høste værdien af nye mere effektive digitale løsninger, er det centralt, at de borgere, som løsningerne er rettet mod, har tillid til løsningerne.

 

Derfor ser vi behov for øget fokus på dataetik på tværs af hele dansk erhvervsliv. Selv den smarteste løsning har ingen værdi, hvis ingen stoler på den. Vi skal derfor stå sammen for at skabe tillid til fremtidens digitale løsninger. Det kræver et fokus på dataetik.

 

I Forsikrings- og pensionsbranchen er vi gået foran og har udviklet et sæt dataetiske principper, der sætter rammerne for branchens brug af data. Det har vi gjort, fordi den digitale udvikling går meget hurtigt, og fordi branchen ønsker at være transparent omkring sin brug af data.

 

 

Ansvarlig brug af kunstig intelligens som nøgle til innovation og vækst

Tilliden er også centralt, når det kommer til brugen af kunstig intelligens. Det er et værktøj, som kan skabe store forbedringer for virksomheder og borgere, men det skal ske på en ansvarlig måde.

 

Når erhvervsliv og politikere mødes for at drøfte regulering af kunstig intelligens, har vi en fælles opgave i at sikre, at kunstig intelligens benyttes bedst muligt til at sikre den danske innovationsevne - og at kunstig intelligens anvendes i samfundets og borgernes bedste interesse.

 

En nøgle til dette er en balanceret regulering – også på EU-plan, hvor EU-Kommissionen netop nu er i gang med at lovgive om kunstig intelligens.
F&P har derfor har samlet tre centrale målsætninger, som er vores udgangspunkt for en balanceret regulering af kunstig intelligens.

 

 

Cybersikkerhed

I en digital verden er cyber- og informationssikkerhed ikke valgfrit. Det er en forudsætning og nødvendighed for at borgerne trygt og sikkert kan benytte de digitale services i den offentlige og private sektor og i det hele taget for at agere som borgere i et digitalt samfund.

 

Kun gennem en fælles indsats og ved samarbejde mellem den private sektor og staten kan vi imødegå den stigende trussel og usikkerhed. Skal Danmark være rustet til udfordringerne, skal vi styrke de danske kompetencer, men også sikre kræfter til opsporing og videndeling.

 

F&P foreslår at øge indsatser, der fremmer viden og samarbejde om trusler, cyberhændelser og beredskabsøvelser på tværs af det offentlige og private, fx ved at styrke de organer, der allerede eksisterer.

 

F&P ser et samtidig behov for at sikre et passende reguleringsniveau i Danmark i samspil med kommende tiltag fra EU.  

Vi mener, at lovgivning og regulering skal være proportionel med de risici, som de forskellige virksomheder har, så man sikrer det nødvendige niveau og undgår overimplementering, som ikke står mål med de reelle risici.

 

Det gælder eksempelvis i forhold til EU's kommende regler for digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor (DORA-forordningen). Forordningen etablerer en fælles ramme for at sikre digital operationel robusthed i den finansielle sektor via:

 • harmonisering af krav til IT- og cybersikkerhed og
 • en modernisering af regelværket på området.

Læs mere om DORA og F&P’s tilgang til implementeringen af forordningen her

 

 

Cloud: Klare regler for ”skyen”

Dansk erhvervsliv er afhængig af en digital infrastruktur, der kan skaleres for at kunne udnytte de nye teknologiske muligheder ved bl.a. kunstig intelligens og analyse af store mængder data.

 

Cloudservices er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger, der normalt har været tilgængelige via virksomhedens egne servere, men nu kan placeres i ”skyen” hos en cloudservice-udbyder og skaleres efter behov og forbrug.

 

Servicen tilbydes af store globale udbydere, der håndterer kundernes data på tværs af geografiske lokationer potentielt over hele verden. Det betyder, at der er behov for klare regulatoriske rammer og behov for bedre redskaber til kontraktuelt at kunne håndtere det fælles ansvar, der eksisterer mellem alle cloudservice-udbydere og virksomheder, der anvender cloudservices.

 

F&P mener, at adgangen til Cloud-teknologi er et væsentligt rammevilkår for den videre digitale udvikling i Danmark og Europa. Vi arbejder for, cloud-reguleringen er tidssvarende og gør det muligt at håndtere risikoniveau, kontrol og tilsyn med cloud-udbydere.

 

 

Hvad arbejder vi med?


 • Dataetik

  Når det kommer til dataetik, vil branchen fortsætte sit arbejde med åbenhed og gennemsigtighed. Vores samfund bliver mere og mere datadrevet. Forsikringsbranchen har altid været storforbrugere af data og har meget lang erfaring med at beskytte forbrugernes data og skabe transparens omkring brugen af data. Læs mere om dataetik

 • Bedre digital sammenhæng

  Når data rejser mellem myndigheder og virksomheder oplever borgere og virksomheder, at den digitale brugerrejse ofte ”kortsluttes”.

  Bedre digital sammenhæng mellem det offentlige og den private sektor fjerner barrierer for borgeren og sikrer effektive sagsgange på begge sider af bordet.

  Læs mere om F&P arbejde for bedre digital sammenhæng og øget værdi af offentlige data

 • Cyber- og informationssikkerhed

  Den stigende cybertrussel kalder på øget samarbejde og videndeling, og det er en samlet dagsorden for branchen, som arbejder tæt sammen med myndighederne for at højne branchen og samfundets robusthed. F&P arbejder kontinuerligt med branchens trusselsbilleder og med at styrke den nationale koordinering og tværgående samarbejde på området.

 • Klare regler for cloud outsourcing

  Brug af cloud teknologi giver mulighed for mere fleksible og skalerbare it-ressourcer, stordriftsfordele, sikkerhed og mere operationel effektivitet.
  Forsikring & Pension ønsker mere funktionelle lovgivningsmæssige rammer for brug af cloud services. Rammerne skal i højere grand understøtte erhvervslivets muligheder for at udnytte digitale gevinster ved cloud.

  Læs mere om cloud outsourcing

 • Digitaliseringsklar lovgivning

  Den omfattende regulering, der gælder for forsikrings- og pensionsbranchen, betyder, at digitalisering af branchen kræver en kontinuerlig indsats for at få en digitaliseringsparat lovgivning. Brugen af data handler om teknik og nye digitale muligheder, men det skal matches af moderne juridiske rammer.

 • Forbrugerservices

  Digitale forbrugerservices på et højt niveau øger åbenheden og gennemsigtigheden i branchen. Det sikrer, at forbrugerne kan træffe gode valg og vælge det rette produkt til den rette pris. Det skaber nem adgang til information og øger forbrugernes tilfredshed. Forsikring & Pension arbejder på at udvikle gode forbrugerservices, så de følger med forbrugerens digitale behov. Eksempler herpå er forsikringsguiden.dk, pensionsinfo.dk, faktaompension.dk m.fl.

Dataetiske principper

Dataetik handler om samspillet mellem etik, innovation og forretning. Forsikrings- og pensionsbranchen har udmøntet sine egne dataetiske principper og sat fokus på, hvad dataetik betyder i praksis.
Læs mere om dataetik

 

 

Kunstig intelligens

Forsikrings- og pensionsbranchen er i høj grad en datadrevet branche. Derfor er der stort potentiale i brugen af big data og kunstig intelligens. Men det skal ske indenfor klare, ansvarlige rammer.
Læs mere om kunstig intelligens.

 

 

Cloud outsourcing

Cloud outsourcing er et væsentligt rammevilkår for digitaliseringen i forsikrings- og pensionsbranchen. Derfor er det vigtigt at få adresseret barrierer i lovgivningen, for at virksomhederne kan realisere de muligheder, der ligger i teknologien.
Læs mere om cloud outsourcing.

 

 

 

 

Ofte stillede spørgsmål


 • Hvad er insurtech?

  Insurtech er en forkortelse af Insurence Technology (forsikringsteknologi). Insurtech-virksomheder anvender data og teknologi til at forandre forsikringsbranchen og komme nærmere forbrugernes behov og forbedre brugeroplevelsen. Forbrugeren kan fx ved at gøre brug af åbne offentlige data få et bedre indblik i relevante tilvalgsdækninger eller forsikringstyper.

 • Hvad betyder bedre brug af data?

  Forsikringsbranchen har en lang og god tradition for at anvende forbrugernes data trygt og sikkert, og det skal den blive ved med, men forsikringsbranchen kan stadig bruge data endnu bedre. Det kunne fx være ved at give forbrugerne et nemt overblik over forsikringstyper og dækninger eller ved at bruge offentlige data om antal ansatte i danske virksomheder til brug for nye forretningsservices til erhvervskunder.

 • Hvad er cloud computing?

  Cloud computing er et begreb, der dækker it-løsninger, som leveres som tjenester i stedet for produkter. De kendetegnes blandt andet ved, at de tilgås direkte via Internettet fra leverandørens platform af samlede computerressourcer. Der er tale om skalerbare løsninger, hvor dataforbruget kan op- eller nedjusteres efter behov, og servicen betales efter forbrug. Løsningerne findes i tre kategorier, hvor servicen enten ydes i form af software, som leverandøren stiller til rådighed og driver og hoster. Det kan være en webbaseret platform, som leverandøren stiller til rådighed, hvor kunden selv kan lægge sine egne applikationer på, eller det kan være en grundlæggende infrastrukturservice, hvor kunden kan installere sin egen software og applikationer. På grund af løsningernes struktur stilles der en række skærpede sikkerhedsmæssige og juridiske krav.

 • Hvad er cybertrusler?

  Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed (CFCS) definerer cybertrusler som trusler fra cyberangreb, hvor en aktør ved hjælp af it forsøger at forstyrre eller få uautoriseret adgang til data, systemer, digitale netværk eller digitale tjenester. Anden brug af internettet, der kan have negative

  konsekvenser for samfundet, såsom facilitering af hvidvaskning af penge, indgår ikke i denne definition af cybertrusler.

Kontakt


Digitaliseringspolitik

Sigrid Floor Toft

Digitaliseringspolitisk chef, cand.jur.
+45 41 91 91 78
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.