Tema
Debat

Hvidvask i den finansielle sektor

Med hvidvask forstås økonomiske dispositioner, som har til formål uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte eller at skjule, at midlerne stammer fra en kriminel handling. Det kan fx være skatteunddragelse. Der er ingen bagatelgrænse for, hvornår noget er hvidvask eller et forsøg på hvidvask. Hvidvaskreguleringen dækker også forebyggelse af terrorfinansiering. Terrorfinansiering kan opsummeres til situationer, hvor man enten direkte eller indirekte er medvirkende til at tilvejebringe midler til brug for terrorisme

 

Hvidvask eller forsøg på hvidvask forekommer oftest i banksektoren, hos pengeoverførselsvirksomheder eller vekselkontorer, hvor der er mulighed for at komme ind fra gaden og indsætte- eller veksle kontanter. Ofte ser man også kriminelle forsøge at blande midlerne med lovlige midler fra en ellers lovlig virksomhed, eller forsøge at maskere midlernes oprindelse ved komplicerede selskabsstrukturer bestående af selskaber uden reel aktivitet.

 

Det er dog muligt at hvidvaske penge via pensionsselskaber, men ekstremt svært, og risikoen for, at det forekommer, er meget lav. Det er bl.a. takket være de danske skatteregler, som betyder, at førtidig udbetaling af pensionsmidler beskattes med 60 pct. Ikke desto mindre er livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser omfattet af hvidvasklovgivningen og derfor forpligtet til at gøre en aktiv indsats mod hvidvask og terrorfinansiering. Det ansvar og de pligter, der følger med, tager branchen meget alvorligt.

 

Et andet effektivt værn mod kriminelles lyst til at rette blikket mod danske pensionsselskaber er, at der typisk er krav om, at pengene skal komme via en dansk eller europæisk bank, der også skal leve op til hvidvaskreglerne. Pensionsbranchen har dog enkelte produkter, som minder om bankprodukter, fx pensionsbeskatningslovens § 53 A ordninger, som er ikke-skattebegunstigede pensionsordninger, hvor der ikke er fradrag ved indbetaling. Og det er netop på disse produkter, at det giver mening, at pensionsselskaberne retter deres fokus.

 

 

Pensionsselskabers indsats for at forebygge hvidvask og terrorfinansiering

Ingen pensionsselskaber ønsker at havne i en situation, hvor de uforvarende medvirker til at hvidvaske penge eller stille midler til rådighed til terrorformål. Derfor bruger alle selskaber betydelige ressourcer på forebyggende arbejde ved fx at levere alle nødvendige inputs til Finanstilsynets risikoanalyser. Forsikring & Pension har i den forbindelse været med til at udarbejde Finanstilsynets vejledninger om politisk eksponerede personer, om risikovurdering og risikostyring, om kundekendskabsprocedurer samt den samlede hvidvaskvejledning fra 2018.

 

Forsikring & Pension deltager desuden i et hvidvaskforum, som Finanstilsynet har nedsat. Derudover er vi i tæt dialog med Hvidvasksekretariatet i Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som er nedsat under Anklagemyndigheden, og som fungerer som den finansielle efterretningsenhed. Hvidvasksekretariatet er oprettet for at modtage, analysere og videreformidle underretninger om forsøg på hvidvask af udbytte fra strafbare forhold eller finansiering af terrorisme. På europæisk plan deltager vi i en arbejdsgruppe i forsikringsbranchens europæiske interesseorganisation, Insurance Europe, som har fokus på forebyggende arbejde mod hvidvask og terrorfinansiering i et europæisk perspektiv.

 

 

Forsikring & Pensions fremadrettede arbejde for at for forebygge hvidvask

Selvom hvidvasklovgivningen og de danske skatteregler er et godt værn mod hvidvask, er emnet nu og fremover højt på Forsikring & Pensions dagsorden. I den forbindelse arbejder vi for, at:

 

  • Udvikle og indføre flere digitale løsninger og samarbejder, som kan understøtte en effektiv indsats mod hvidvask og terrorfinansiering. Det kan fx være løsninger, som hjælper selskaberne med at identificere personer, som de efter lov om hvidvask skal have særligt fokus på.
  • Skabe et endnu bedre samarbejde og øget informationsudveksling med offentlige myndigheder og private virksomheder.
  • En effektiv europæisk og national hvidvaskregulering, som tager højde for forskelle i risiko og sikrer, at ressourcerne investeres på de områder, hvor de gør mest gavn. Det er fx ekstremt vigtigt, at man er opmærksom på forskelle i produkter på det europæiske marked og på det danske marked.
  • Der bliver udviklet detaljeret vejledning, som kan hjælpe til en samlet, effektiv indsats mod hvidvask og terrorfinansiering.
  • Skabe et samspil mellem hvidvasklovgivningen og øvrig regulering. Det vil betyde, at nogle af de lovbarrierer, som virker mod en mere effektiv indsats mod forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, skal justeres. Et eksempel er persondatalovgivningen, som forpligter virksomhederne til at minimere den mængde af data, de har om kunderne, modsat hvidvasklovgivningen, som forpligter selskaberne til at indsamle og gemme mest mulig data.

 

 

Kontakt


Rammevilkår og EU

Torben Weiss Garne

Underdirektør
+45 25 38 25 36
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.