Tema
Debat

Pensionsbranchens forvaltning af den danske pensionsformue

Den samlede danske pensionsformue udgjorde ved udgangen af 2016 4.400 mia. kr. Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser administrerer 3.000 mia. kr., mens ATP og LD administrerer godt 900 millioner kr. Resten administreres primært af pengeinstitutter.

 

Det er afgørende, at branchen kan skabe attraktive afkast, for at både nuværende og kommende pensionsmodtagere kan få de bedst mulige pensioner. Derfor er gode vilkår for erhvervslivet i både Danmark og udlandet vigtige. Hvis der ikke er vækst og beskæftigelse i samfundet, vil erhvervslivets efterspørgsel efter kapital til investeringer falde, og det vil få konsekvenser for pensionsbranchen, da de derved har færre projekter at investere i. Og det vil betyde, at pensionsbranchen på sigt ikke kan fortsætte med at levere gode pensioner til danskerne. Derfor er Forsikring & Pension optaget af, at rammevilkårene for erhvervslivet er attraktive, ligesom vi også arbejder for gode investeringsrammer i Europa ved at påvirke udformningen af europæiske regler og lovgivning på området.

 

 

Danske pensionsselskabers rolle som investor

Danske pensionsselskaber bidrager med deres investeringer til at udvikle Danmark og er med til at imødekomme en række samfundsmæssige behov. I offentlige-private partnerskaber (OPP) bygger pensionsselskaber fx skoler, retsbygninger og sundhedshuse. Pensionsbranchen investerer i vindenergiforsyning og er herigennem med til at fremme den grønne omstilling og udvikle vindenergibranchen i Danmark. Og pensionsbranchen er én af landets største ejere af beboelses- og erhvervsejendomme og er bygherre i en lang række ejendomsudviklingsprojekter. Herigennem er pensionsbranchen med til at præge udviklingen i byggeriet og sætte standarder for fremtidens byggeri.

 

Det følger af reglerne på pensionsområdet, at pensionsselskaber skal investere med kundernes interesser for øje. Det handler dels om at skabe det bedst mulige afkast, men det handler også om, at pensionsbranchen skal sikre, at nuværende og kommende pensionister kan få de pensioner, de forventer.

 

Langt den største del af pensionerne skal først udbetales om mange år. Derfor er pensionsselskaberne tålmodige investorer, og investerer betydelige summer i aktiver, hvor afkastet forventes at være højt på langt sigt, mens kursstabilitet fra år til år har mindre betydning.

 

Pensionsselskaberne investerer imidlertid også i aktiver, som giver et mere begrænset afkast, men som til gengæld ikke varierer helt så meget fra år til år. Det gør de for at skabe tryghed og sikkerhed for, at pensionerne også er der i perioder med kraftig turbulens på de finansielle markeder.

 

En stor del af branchens investeringer er i såkaldte børsnoterede aktiver, hvilket betyder, at de forholdsvis nemt kan købes og sælges via børsmarkederne. I de senere år har pensionsselskaberne dog i stigende omfang investeret i unoterede aktiver, herunder såkaldt alternative aktiver (læs mere her). Unoterede aktiver er aktiver, der ikke handles på børser og er mindre likvide, hvilket indebærer, at de kan være vanskeligere at komme af med, ligesom det kræver mere forberedelse at investere i dem. Til gengæld giver de typisk et højere forventet afkast som kompensation for den lavere likviditet. For en langsigtet pensionsinvestor kan det være ganske attraktivt.

 

 

Pensionsbranchen bidrager stort til overskuddet på betalingsbalancen

Gennem investeringer i udenlandsk erhvervsliv forvalter pensionssektoren en meget stor del af den danske udlandsformue. De afkast, det genererer, bidrager i stort omfang til at skabe overskud på betalingsbalancen. I 2014-2016 bidrog pensionsbranchen i gennemsnitligt med 53 mia. kr. årligt til betalingsbalanceoverskuddet. Det er mere end både landbrugets og maskinindustriens samlede bidrag til betalingsbalanceoverskuddet.

 

Væksten i pensionsformuen, som især kan tilskrives etableringen og udbygningen af arbejdsmarkedsbaserede pensionsordninger fra starten af 1990’erne, har således haft overordentlig stor betydning for, at tidligere tiders kroniske betalingsbalanceunderskud er blevet vendt til overskud og til opbygningen af en betydelig udlandsformue. Pensionsformuen og afkastet heraf udgør således en hjørnesten i dansk økonomi.

 

Også af den grund er det vigtigt, at pensionsbranchen har mulighed for fortsat at investere i attraktive projekter både indenlands og udenlands og høster gode afkast.

 

 

Kontakt


Klima, Solvens og Skat

Henrik Munck

Chefkonsulent
+45 41 91 90 73
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.