Når vi får store, intense regnskyl, er vi udfordret i Danmark – især i byområderne, hvor en stor del af befolkningen bor. Problemet opstår pga. de relativt begrænsede muligheder for, at de store vandmængder kan trænge ned i jorden. Vores byer er simpelthen ikke indrettet til at kunne håndtere de store mængder vand. Der er for meget asfalt og for lidt ”jord”, og kloaksystemerne kan ikke aflede vandet. Det fører til oversvømmede veje og kældre og stor materiel skade. Hvert år udbetaler forsikringsselskaberne flere hundrede millioner i erstatning til skybrudsskader. Beløbet er afhængigt af mængden af regn og omfanget af skader og svinger meget fra år til år. Men der kan gøres meget mere for at begrænse skaderne. Klimatilpasning handler om at forebygge og begrænse skader som følge af vand.

 

 

Politisk fokus på klimatilpasning

Forsikring & Pension arbejder målrettet på at få politikerne til at fokusere på klimatilpasning. Der er stort behov for handling.

 

På nationalt niveau mangler der en strategi for klimatilpasningsområdet, og der er brug for lovgivning, der i langt højere grad end i dag, understøtter klimatilpasningstiltag.

 

Ligeledes spiller kommuner, forsyninger og regioner en hel central rolle. Det er fx kommunerne og forsyningerne, der er ansvarlige for selve implementeringen af klimatilpasningsplanerne, og derfor er det helt afgørende, at de har de lovgivningsmæssige muligheder og den nødvendige viden for at kunne løfte opgaven.

 

Men vandet flyder som bekendt på tværs af kommunegrænser, og derfor spiller regionerne også en væsentlig rolle. Regionerne har bedre mulighed for at udvikle de værktøjer og det vejledningsmateriale, som kommunerne har brug for, ligesom de kan facilitere samarbejde mellem relevante kommuner. I Region Hovedstaden og Region Midtjylland, hvor der er lavet en samlet strategi for klimatilpasningsområdet, kan vi se, at der er kommet godt gang i udviklingen.

 

Forsikring & Pension har i de senere år haft en central rolle i arbejdet med at fremme klimatilpasningsindsatsen i kommunerne, bl.a. gennem et treårigt partnerskab med Region Hovedstaden og KLIKOVAND. Fokus i samarbejdet har været på at udvikle værktøjer, vejledningsmateriale og fremvise de gode eksempler med henblik på informationsdeling og at fremme klimatilpasning mere bredt.

 

 

Forbrugeransvar, viden og værktøjer

Oversvømmelser på egen grund er rent juridisk grundejerens eget ansvar. Det er derfor op til den enkelte – evt. i samarbejde med naboer eller grundejerforeninger – at iværksætte tiltag, der kan afhjælpe oversvømmelser i forbindelse med skybrud eller voldsom regn.

 

Erfaringerne viser dog, at det ofte er meget svært for den almindelige boligejer at overskue, hvordan man skal gribe det hele an, ligesom mange slet ikke kender deres ansvar. Forsikring & Pension arbejder derfor aktivt for at gøre danskerne mere bevidste om deres ansvar og oplyse om muligheder for at forebygge vandskader. Det gør vi bl.a. via ”Få styr på vandet - en guide til grundejerforeningers klimatilpasning”, som Forsikring & Pension har bidraget til.

 

 

Skybrudsskadedata – et samarbejde med kommunerne

Forsikringsselskaberne har i 2013 og i 2016 stillet skybrudsskadedata gratis til rådighed for alle landets kommuner.

 

Forsikring & Pension har i den forbindelse indgået et samarbejde med kommunerne, så de får det bedste grundlag for at forebygge oversvømmelser. Ved at levere skadesdata får kommunerne mere viden om, hvor skaderne sker, omfanget af skaderne og viden om, hvor investeringer i klimatilpasningsløsninger vil have den største effekt. 

 

Tilbagemeldingen fra kommunerne er, at skybrudsskadedata har stor nytteværdi, når de skal planlægge deres klimatilpasningsaktiviteter. Ved hjælp af skadesdata kan kommunerne kvalitetssikre og bekræfte de risikoudpegede områder i de teoretiske modeller. De kan dermed se, om modellerne holder stik i forhold til virkelighedens oversvømmelseshændelser og på den måde målrette forebyggelsesindsatsen.

 

 

Forsikringsvejret.dk

I samarbejde med DMI har forsikringsbranchen udviklet Forsikringsvejret.dk, som forsikringsselskaberne bruger til at vurdere, om en skade kan være forsikringsdækket. Vejrdata leveres af DMI og opdateres time for time. Alle kan benytte sig af Forsikringsvejret.dk og har derfor mulighed for at se de samme data, som forsikringsselskaberne benytter til at tjekke, hvornår der har været kraftige vindstød, skybrud eller lynnedslag i Danmark. 

 

Gå til Forsikringsvejret.dk 

 

 

Hjælp på vej til særligt oversvømmelsestruede huse

Som noget nyt er der nu mulighed for, at en kommune sammen med Stormflodsordningen kan hjælpe private grundejere, hvis deres ejendom gentagne gange har været ramt af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer eller skybrud, og det forventes at gentage sig fremadrettet. Det foregår ved, at den private grundejer kan få finansieret en ny grund, mens kommunen, forsyningsselskabet og forsikringsselskabet – via Stormflodsordningen – køber den eksisterende grund med det oversvømmelsestruede hus. På den måde undgår borgeren flere oversvømmelser, og forsikringsselskabet undgår flere skadesudbetalinger.

Det er selvfølgelig frivilligt, om grundejeren ønsker at tage imod tilbuddet.

 

Husejeren får derved mulighed for at bygge et nyt hus et andet og sikkert sted, mens kommunen kan bruge den gamle grund til klimatilpasning, grønt område e.l.

 

Kontakt


Forsikring og Forebyggelse

Pia Holm Steffensen

Underdirektør
+45 41 91 91 40
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.