Tema
Debat

Pan-European Personal Pension Product (PEPP)

Danmark er anerkendt for sin velfungerende pensionssektor, hvor langt de fleste danskere sparer op til pension. Det er dog langt fra tilfældet i alle EU-lande, hvor opsparerne ikke nødvendigvis har adgang til ligeså velfungerende pensionsmarkeder med samme forbrugerbeskyttelse. Det kan betyde, at der ikke spares nok op, eller at der investeres i korsigtede investeringsprodukter, der i mindre grad sikrer opsparende en indkomst i alderdommen.

 

EU-Kommissionen fremsatte den 29. juni 2017 et forslag til en forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt). Forslaget er fremsat som en del af kapitalmarkedsunionen (CMU) og har til formål at øge pensionsopsparingen i EU, øge konkurrencen på det europæiske marked for pension samt bidrage til vækstskabende investeringer i EU.

 

Af forslagets begrundelse fremgår, at personer i EU-landene, som ønsker at supplere deres offentlige pension, i dag sparer op til pensionisttilværelsen på mange forskellige måder. Det sker fx ved investering i fast ejendom, livsforsikringer og andre langsigtede investeringsprodukter samt individuelle pensionsprodukter. Markederne for individuelle pensioner er dog ikke ensartede, og individuelle pensionsprodukter er ikke lige attraktive over alt i EU.

 

Det er på den baggrund, at EU-Kommissionen vurderer, at et EU-initiativ vedrørende individuelle pensioner vil kunne supplere de nuværende forskelligartede regler på EU- og nationalt plan ved at bidrage med en paneuropæisk ramme for pension. Denne ramme erstatter eller harmoniserer dog ikke eksisterende nationale ordninger for individuelle pensioner.

 

Forsikring & Pensions synspunkter på og arbejde med PEPP

Overordnet set er Forsikring & Pension positive over for formålet med Kommissionens forslag om at øge pensionsopsparingen i EU.

 

Vi har i Danmark en lang tradition for pensionsopsparing via arbejdsgiveradministreret og privat opsparing som tillæg til folkepensionen. Den danske pensionsbranche er lykkedes med effektive, kollektive pensionsprodukter via arbejdsmarkedspensioner i mange tilfælde aftalt via overenskomstsystemet, hvilket betyder, at danske liv- og pensionsselskaber har stor erfaring med at administrere pensionsordninger.

 

Forsikring & Pension ser en række udfordringer ved EU-Kommissionens forslag, som vil kunne forhindre, at Kommissionens målsætninger realiseres.

 

Det er Forsikring & Pensions opfattelse, at de største udfordringer i EU-Kommissionens forslag er:

 

  • at PEPP'en ikke bliver et egentligt pensionsprodukt, men et "forklædt" investeringsprodukt med en for kort udbetalingshorisont. Derved vil behovet for pensionsforsørgelse for den enkelte borger ikke blive imødekommet, og det vil være til ulempe for både den enkelte borger og for samfundsøkonomien.
  • at forskellige reguleringsregimer for forskellige lande, udbydere og produkter vil føre til en uensartet forbrugerbeskyttelse og ulige konkurrencevilkår. Det vil være til ulempe for både forbrugerne og for den danske pensionssektor.
  • at forslagets krav om "leveringspligt", dvs. at udbyderen forpligtes til at være til stede og udbyde PEPP-produktet i alle EU-lande, formentligt kun vil være muligt at leve op til for helt store – og ofte amerikanske – kapitalforvaltere.

 

Derfor foreslår F&P, at:

 

  • en pension er kendetegnet ved at sikre forbrugerne en indkomst i alderdommen. Her spiller udbetalingsfasen en vigtig rolle. En PEPP bør derfor tidligst kunne komme til udbetaling, når kunden opnår standard pensionsalderen i det land, hvor PEPP’en er optjent. Ligeledes bør der være krav om, at udbetalingen sker over en årrække. Det bør kun være muligt at lade en mindre del af PEPP’en komme til udbetaling som en sum.
    Forskellige forbrugere har forskellige behov, og alle bør have råd til at købe det PEPP-produkt, der passer bedst til deres behov. Derfor kan en PEPP eksempelvis have en garanti tilknyttet, men det bør ikke være et krav.
  • der er samme høje grad af forbrugerbeskyttelse ved alle PEPP-produkter uanset udbyder.
  • PEPP-udbyderen bestemmer, hvilke lande udbyderen ønsker at tilbyde afdelinger i. Flytter kunden til et land, hvor udbyderen ikke er til stede, tilbydes kunden mulighed for at flytte til en anden udbyder.

 

 

Kontakt


Pension og Velfærd

Karina Ransby

Underdirektør, cand.polit.
+45 41 91 90 80
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.