Tema
Debat

Solvens II – et principbaseret rammeværk

Siden 1. januar 2016 har europæiske forsikringsselskaber været reguleret af en række regler, der hedder Solvens II. Reglerne har til formål at sikre, at forsikringstagere i hele EU har samme forbrugerbeskyttelse, uanset hvor de køber forsikring.

 

Princippet bag Solvens II er, at jo mere risikofyldt et selskabs forretningsmodel er, jo mere kapital skal det holde i reserve. Solvens II afspejler derved risikoen i de enkelte selskaber.

 

Danske forsikrings- og pensionsselskaber såvel som andre europæiske selskaber spiller en væsentlig rolle i udviklingen af Solvens II, og selskaberne er positive over formålet med Solvens II.

 

Forsikring & Pension mener, at Solvens II bidrager til forbrugerbeskyttelse gennem den risikobaserede tilgang, og at den generelle kapitalisering af danske selskaber er et udtryk for en sund dansk forsikrings- og pensionssektor. Det er vigtigt, at disse principper fastholdes, og derfor er Forsikring & Pension meget engageret i 2020-reviewet af Solvens II.

Ofte stillede spørgsmål


 • Hvem er omfattet af Solvens II?

  Alle Livs- og skadesforsikringsselskaber i EU samt Norge over en vis størrelse er omfattet af Solvens II. I Danmark er de fleste pensionskasser også omfattet. Selskaber uden for EU, inkl. Schweitz og Grønland, er ikke omfattet.

   

  Over en vis størrelse betyder selskaber med bruttopræmier over 5 mio. euro pr. år eller hensættelser på over 25 mio. euro.

 • Hvordan virker Solvens II?

  Der er tale om et risikobaseret princip, så jo mere risikofyldt selskabets forretningsmodel er, jo mere kapital skal det holde i reserve. Solvens II indebærer, at selskaberne skal have kapital nok til, at de med 99,5 % sandsynlighed har kapital nok til at dække det største forventede tab i løbet af et år. Det benævnes et solvenskapitalkrav (SCR), derudover er der et minimumskapitalkrav (MCR).

 • Hvad sker der, hvis et selskab ikke kan opfylde solvenskapitalkravene?

  Hvis et selskabs kapital er under SCR, skal det udarbejde en genopretningsplan, hvor det inden for 6-9 måneder sænker risikoen eller skaffer kapital, så det igen opfylder SCR. I ekstraordinære situationer som fx under uro på de finansielle markeder, kan genopretningsperioden undtagelsesvist forlænges i op til 7 år.

   

  Hvis et selskabs kapital er under MCR, skal det udarbejde en genopretningsplan, hvor det inden for 3 måneder sænker risikoen eller skaffer kapital, så det igen opfylder MCR.

 • Hvem fastlægger og administrer Solvens II-reglerne?

  Reglerne for Solvens II er vedtaget af EU-parlamentet og Rådet på indstilling fra EU-Kommissionen. Det er den fælles europæiske tilsynsmyndighed EIOPA, der er ansvarlig for administrationen af reglerne, mens de nationale tilsynsmyndigheder er ansvarlige for selskabernes løbende overholdelse af reglerne. I Danmark har Finanstilsynet denne rolle.

 • Hvad betyder Solvens II for forsikringskunderne?

  Et af formålene med Solvens II er at sikre bedre beskyttelse af forsikringskunderne ved at sikre, at selskaberne kan levere de ydelser, de har stillet kunderne i udsigt. Det betyder, at et pensionsselskab kan udbetale pensioner, og at et skadesforsikringsselskab kan udbetale erstatninger, når kunden enten når pensionsalderen eller hvis kunden udsættes for en skade. Dette sikres ved, at selskaberne skal afsætte kapital i forhold til deres reelle risiko.

Ordbog til Solvens II - forstå begreberne


 • Solvency Capital Requirement (SCR)

  Det kapitalbeløb forsikringsselskabet skal have for at med 99,5 % sandsynlighed kan dække det største forventede tab i løbet af et år. Hvis et selskabs kapital er under SCR, skal det udarbejde en genopretningsplan, hvor det inden for 6-9 måneder sænker risikoen eller skaffer kapital, så det igen opfylder SCR, undtagen i ekstraordinære situationer (uro på de finansielle markeder) hvor genopretningsperioden kan forlænges op til 7 år.

 • Minimum Capital Requirement (MCR)

  Det kapitalbeløb forsikringsselskabet skal have for at med 85 % sandsynlighed kan dække det største forventede tab i løbet af et år. Hvis et selskabs kapital er under MCR, skal det udarbejde en genopretningsplan, hvor det inden for 3 måneder sænker risikoen eller skaffer kapital, så det igen opfylder MCR.

 • Risiko Margen (RM)

  Det teoretiske merbeløb en tredje mand skal have for at overtage selskabets aktiver og forpligtigelser.

 • Standard Model

  Model defineret i Solvens II-Forordningen til fastsættelse af SCR.

 • Intern Model

  model udviklet af selskabet til fastsættelse af SCR. Interne modeller giver ofte et lavere kapitalkrav, men er dyre at udvikle, og kræver en omfattende ansøgningsproces.

 • Own Risk and Solvency Assement (ORSA)

  Under Solvens II skal alle virksomheder regelmæssigt vurdere egen risiko og solvens. Denne vurdering betegnes ORSA og skal være en integreret del af enhver virksomheds risikostyringssystem samt dens forretningsmodel. Der skal udarbejdes en ORSA-rapport årligt, som indsendes til Finanstilsynet.

 • Quantitative reporting template (QRT)

  Samlet betegnelse for den kvantative rapportering selskaberne skal foretage på kvartals og årsbasis til EIOPA.

 • Solvency and Financial conditioning report (SFCR)

  Årlig rapport om selskabets finansielle og solvensmæssige situation. Denne rapport skal selskaberne offentliggøre på deres hjemmeside.

 • Regular solvency report (RSR)

  Samlet betegnelse for den rapportering selskaberne skal lave til tilsynsmyndighederne, dette omfatter udover ORSA-rapporten, QRT-skemaer og SFCR, også en rapport med et udvidet indhold i forhold til SFCR, denne rapport om-tales ofte som RSR-rapporten.

 • Volatility adjustment (VA)

  VA er et tillæg til den risikofri rente, der har til formål at dæmpe irrationelle markedsudvikling, der kan lede til ubegrundede ændringer i kreditspændet. EIOPA offentliggør månedligt VA-tillægget for hver valuta.

Læs også


16. mar. 2021

Nye EU-regler kan give investeringstab på op til 35 mia. kroner

Det europæiske tilsyn inden for forsikring og pension lægger op til ændringer af solvens-reglerne. Men de foreslåede ændringer kan koste både afkast og arbejdspladser, fordi reguleringsskruen strammes for meget. Forsikring & Pension opfordrer danske politikere til at hjælpe med at sikre et mere balanceret forslag.
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.