Tema
Debat

Forsikringsdistributionsdirektivet (IDD) og god skik

Den 1. oktober 2018 trådte den nye lov om forsikringsformidling og en række bekendtgørelser om bl.a. god skik for forsikringsdistributører og kompetencekrav i kraft. De nye regler implementerer Forsikringsdistributionsdirektivet (IDD), der sammen med Solvens II udgør den grundlæggende regulering af forsikringserhvervet; nemlig reguleringen af bl.a. forsikringsformidleres (mæglere og agenter) og forsikringsselskabers ”udadrettede" adfærd i forhold til kunderne.

 

IDD eller rettere sagt Forsikringsdistributionsdirektivet afløser det nugældende forsikringsformidlingsdirektiv (IMD). I forhold til IMD regulerer IDD væsentligt mere end traditionel forsikringsformidling via mæglere og agenter.

 

Formålet med reglerne er at øge forbrugerbeskyttelsen, sikre ens vilkår i konkurrencen mellem forsikringsformidlere og forsikringsselskaber samt at fremme det indre marked for forsikringer. Formålet står højt på Forsikring & Pensions dagsorden, og vi arbejder løbende for at fremme det.

 

 

Et omfattende regelsæt

Der er tale om et meget omfattende regelsæt, der både regulerer forsikringsformidleres (mæglere og agenter), forsikrings- og genforsikringsselskabers distribution af forsikringer og pensioner og formidling af forsikringer, der sælges som supplement til en vare eller en tjenesteydelse. I forbindelse med det nye regelsæt indføres nye regler om kundeinformation og -rådgivning, herunder et standardiseret produktinformationsark (IPID), håndtering af interessekonflikter, aflønning samt kompetence- og uddannelseskrav til rådgivere og andet salgspersonale. Dertil kommer governance-regler for selskabernes produktudviklingsprocesser (POG) samt supplerende krav i forhold til forsikringsbaserede investeringsprodukter (IBIPs). Sidstnævnte gælder dog indtil videre ikke for danske pensionsprodukter.

 

Den nye lovgivning er generelt et udtryk for en direktivnær implementering. Et forhold som Forsikring & Pension har lagt afgørende vægt på. Regulering skal altid være til gavn for forbrugerne samtidig med, at der er balance i såvel de administrative som de økonomiske byrder, som i sidste ende pålægges kunderne. Forsikring & Pension støtter opretholdelsen af det nugældende provisionsforbud for uafhængige forsikringsmæglere.

 

 

Forsikrings- og pensionsbranchen er klar til at håndtere IDD

Selvom der er en række nyskabelser i IDD, er det Forsikring & Pensions vurdering, at branchen er klædt godt på til at håndtere de nye regler. God skik regler er eksempelvis ikke et nyt fænomen i Danmark. Vi har derfor heller ikke oplevet problemer med fejlsalg af forsikringsprodukter, som har været et problem i en række andre EU-lande, og som den nye regulering bl.a. har til formål at forebygge. Ligeledes er kompetencekrav for ansatte i forsikringsselskaber i Danmark heller ikke nyt, fordi de ansatte i selskaberne i dag er underlagt branchens egen regulering. Forsikring & Pension har i forbindelse med implementeringen af de nye kompetencekrav arbejdet for, at de er rimelige og står mål med typen og kompleksiteten af de forsikringer, som den enkelte medarbejder rådgiver om og sælger.

 

Når retstilstanden er uklar, får Finanstilsynet frem over mulighed for at udstede ”forhandlede retningslinjer”. Forsikring & Pension er positive over for det. Retningslinjerne vil blive udarbejdet på grundlag af forudgående forhandlinger med bl.a. Forsikring & Pension. Forventningen er, at det vil imødekomme nogle af de udfordringer, som den nugældende fortolkning af bl.a. god skik klausulen, som en dynamisk retsstandard, giver anledning til. Ligeledes vil Forsikring & Pensions ønske om mere forudsigelighed og indflydelse i relation til god skik afgørelser blive opfyldt.

 

 

Forsikrings & Pensions fokusområder i forhold til IDD

Den nye god skik bekendtgørelse er desværre allerede forældet på et væsentligt punkt: Udgangspunktet for al kommunikation med kunderne er nemlig på papir, hvilket er i strid med EU-Kommissionens, Danmarks og mange andre medlemslandes digitaliseringsdagsordener. Det udgangspunkt vil Forsikring & Pension arbejde på at få fjernet, bl.a. i regi af vores europæiske brancheorganisation, Insurance Europe. Det ligger desværre ikke lige for, da det kræver en ændring af direktivet.

 

Vi vil i den kommende tid desuden have fokus på Finanstilsynets vejledninger til den nye god skik bekendtgørelse og kompetencebekendtgørelsen, som forventes udstedt primo 2019. Det skyldes, at bekendtgørelserne giver anledning til en række fortolkningsspørgsmål, og derfor vil Forsikring & Pension fortsætte dialogen med Finanstilsynet for at finde tilfredsstillende løsninger inden for rammerne af direktivet.

 

På EU-niveau vil Forsikring & Pension arbejde for, at Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) ikke foretager deres egne fortolkninger af IDD, og at EIOPA i øvrigt udsteder så lidt regulering som muligt. Det skyldes, at Finanstilsynet ofte betragter EIOPA’s fortolkninger som lov, selvom der blot er tale om retningslinjer. Det medfører, at mange beslutninger med økonomiske byrder til følge for selskaberne træffes uden en egentlig demokratisk kontrol. Det arbejder Forsikring & Pension på at ændre, bl.a. via Implementeringsrådet, som består af en række erhvervs-, forbruger- og arbejdstagerorganisationer m.v., og som rådgiver regeringen i arbejdet med at sikre, at danske virksomheder ikke pålægges strengere krav end virksomheder i andre EU-lande.

 

 

Kontakt


Rammevilkår og EU

Torben Weiss Garne

Underdirektør
+45 25 38 25 36
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.